Regulamin

Pozycje ogólne

1. Kursy ROBO Akademii organizowane są przez koło naukowe Mobilne Systemy Inteligentne oraz Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

2. Grupa nie może przewyższyć 10 osób.

Warunki uczestnictwa

3. Kursy skierowane są do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

4. Kursy organizowane są na trzech poziomach:

 • A – podstawowy,
 • B – średni,
 • C – zaawansowany.

5. Każdy kurs Kurs składa się z 4 zajęć po 3 godziny lekcyjne.

6. Terminy zajęć grup:

 • sobota i niedziela, g .10:00 – 13:00,

7. Cena pojedynczego kursu wynosi 150 zł.

8. Przy zapisaniu więcej niż dwóch uczestników jednocześnie na ten sam poziom przysługuje 10% zniżki za kurs.

9. Przy zapisaniu więcej niż siedmiu uczestników jednocześnie na ten sam poziom przysługuje 20% zniżki za kurs.

10. Jeżeli uczestnik posiada własnego robota przysługuje mu zniżka 15% za kurs.

Warunki rekrutacji

11. W celu zapisania się na zajęcia, należy:

 • przesłać e-maila ( kontakt@roboakademia.pl ) zawierającego:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • jego wiek i szkoła do której uczęszcza,
  • wybrany poziom (A, B lub C),
  • akceptacja niniejszego regulaminu,
  • telefon kontaktowy do co najmniej jednego z rodziców.
 • wpłacić 50zł zaliczki na konto bankowe Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej:10 1240 1154 1111 0010 0912 9354 (tytuł przelewu: ROBO Akademia – rejestracja) i dołączyć dowód wpłaty na e-mail z danymi uczestnika.

12. Pozostałą kwotę 70 zł należy wpłacić po utworzeniu grupy zajęciowej – minimum 4 dni  przed datą rozpoczęcia. Cena kursu podlega dodatkowemu obciążeniu o kwocie 10zł za każdy dzień opóźnienia z ostateczną wpłatą.

13. Rozpoczęcie kursu następuje po zebraniu dostatecznej ilości zgłoszeń uczestników. Jedna grupa składa się z maksymalnie 10 osób.

14. Osoby, które wpłaciły zaliczkę informowane są o:

 • wstępnie planowanej dacie rozpoczęcia kursu,
 • ostatecznej dacie rozpoczęcia kursu drogą e-mailową co najmniej 4 dni przed jego rozpoczęciem.

15. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na zajęciach oplata nie podlega zwrotowi.

16. Przy uzasadnionej nieobecności dłuższej niż 1 dzień może być zwrócona kwota proporcjonalna do ilości dni, maksymalnie połowa ceny kursu. Uzasadnioną nieobecność uznaje się zwolnienie lekarskie lub udokumentowany nagły wypadek losowy.